Prohlášení o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Společnost Gutta ČR – Praha spol.s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Gutta ČR – Praha spol.s r.o., se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu 41/508, identifikační číslo: 25771001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 68715 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dolany 9, Kladno, adresa elektronické pošty dolany@gutta.cz, telefon (+420) 312 527 614.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. účely oprávněného zájmu správce.

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s nařízením nezbytný Váš souhlas.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje byly získány přímo od Vás a pro uvedené účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

 1. adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ)
 2. údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další),
 3. popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,
 4. a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

V. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. zákonným, korektním a transparentním způsobem
 2. pouze pro uvedené účely
 3. pouze v nezbytném množství
 4. pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány
 5. za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů

VI. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VII. Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů

IX. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 5. Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.

Cookie Settings

Listed here are all the cookies used for our marketing purposes.
Google Analytics (cn_AnalyticsActive)
Facebook (cn_FacebookActive)